202401.31
Off
0

Utrzymanie urządzeń granicznych

Zgodnie z art.  154 kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze,rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących,służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ichutrzymania.Ten, kto grodzi swoją nieruchomość, stawiając ogrodzenie, zgodnie z przyjętympoglądem – wykonuje w… Czytaj dalej »Utrzymanie urządzeń granicznych

202401.31
Off
0

Sposoby podziału majątku wspólnegomałżonków

Wprowadzenie W polskim systemie prawnym wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami możebyć albo ustawowa albo umowna. Ta pierwsza powstaje z chwilą zawarciamałżeństwa (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej: „k.r.o.”) iobejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonkówlub przez jednego z nich (majątek wspólny). Tę drugą małżonkowie bądź nupturiencimogą ustanowić w drodze… Czytaj dalej »Sposoby podziału majątku wspólnegomałżonków