Wychodząc z założenia, że najlepszą inwestycją pozostaje człowiek, naszą działalność adresujemy do ludzi przedsiębiorczych, pragnąc wesprzeć ich działania oraz umożliwić im osiągnięcie założonego celu. Dysponując gruntownymi podwalinami w postaci wiedzy w dziedzinie prawa, jesteśmy gotowi podjąć każde wyzwanie, aby pomóc znaleźć, bądź zbudować drogę stanowiącą najlepsze z możliwych rozwiązań.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" od momentu założenia poszerzyła spektrum realizowanych zadań w taki sposób że od 2012 roku Fundacja głównie zajęła się działalnością prawniczą, w szczególności w zakresie nieodpłatnego poradnictwa na rzecz społeczeństwa. W dniu dzisiejszym Fundacja współpracuje z grupą kilkudziesięciu prawników (radców prawnych oraz adwokatów) świadczących nieodpłatną pomoc prawną niemal we wszystkich dziedzinach prawa na rzecz społeczeństwa.

W 2020 roku Fundacja prowadzi nieodpłatne poradnictwo prawne w swojej siedzibie na terenie Krakowa oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, odpowiednio na terenie: Powiatów: Krakowskiego, Wadowickiego, Tarnowskiego, Suskiego  oraz Dąbrowskiego.


Od 2016 roku "Consilium" jako organizacja pozarządowa uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, będąc jedną z nielicznych organizacji posiadających ten status świadczących pomoc prawną na terenie Województwa Małopolskiego.

Zgodnie ze statutem "Consilium" realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

1)Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym wytaczanie powództw oraz przystępowanie do postępowań sądowych w zakresie oraz w sposób i na zasadach o których mowa w art.61-63 Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn.zm.);

2)Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

4)Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, oraz pomoc w tworzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych;

5)Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6)Wydawanie książek, działalność wydawniczą;

7)Organizowanie szkoleń mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu;

8)Działalność na rzecz organizacji pozarządowych zakresie określonym w pkt 1-7.

Działalność wskazana powyżej jest prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).